Obchodní podmínky

Odkaz na PDF verzi

Všeobecné obchodní podmínky internetového obchodu

www.plachtanaplot.cz

 

a Pedsmluvní informace pro spotebitele dle 1820 a násl. obanského zákoníku

Tyto Všeobecné obchodní a výrobní podmínky (dále také jen „Podmínky“ nebo „tyto Podmínky“) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé pi dodávkách zboží a služeb nebo zhotovení díla obchodní spoleností MATRIX Media s.r.o., IO 26504740, se sídlem Praha 7 – Holešovice, U Prhonu 1079/40, PS170 00, zapsaná v obchodním rejstíku vedeném Mstským soudem v Praze, oddíl C, vložce 86377, tel. 251251500, e-mail: info@matrixmedia.eu, provozovna Pístavní 1079/29, 170 00 Praha 7 (dále také jen „Dodavatel“) pro její zákazníky (dále v tchto Podmínkách oznaovaní jako „Zadavatelé“ – viz níže).

I. Základní ustanovení, vymezení pojm
1) Dodavatel podniká v oblasti tiskové reklamy a marketingu, zejm. se zabývá tmito innostmi: velkoplošným digitálním tiskem, outdoorovou i indoorovou reklamou, exteriérovým a interiérovým tiskem, tiskem megaboard, bigboard, billboard, backlight, tiskem na plachty v. výstavby a instalace, podlahovou grafikou, tiskem na autoplachty, polepem automobil, autobusa tramvají, CLV - citylighty, tiskem na koberce, výrobou plakát, leták, potiskem materiálP.O.S. (Point of Sale – v místprodeje, tj. u Dodavatele) a P.O.P. (Point of Purchase – v místnákupu, tj. u Zadavatele), svtelnou reklamou, vlajkami, latexovým tiskem, potiskem individuálních interiérových a designových aplikací – tapety, sklo, akrylát, keramika, devo atd...
2) Zadavatelem“ se rozumí osoba (právnická i fyzická), která u Dodavatele poptává i objednává zboží a služby nebo zhotovení díla (zejm. zboží, služby a innosti uvedené v pedchozím odstavci tchto Podmínek) nebo s Dodavatelem uzavela smlouvu o takovém plnní nebo s Dodavatelem jinak vstoupila do obchodního závazkového vztahu.
3) Zakázkou“ je každá jednotlivá dodávka konkrétního zboží i služeb nebo každé jednotlivé zhotovení konkrétního díla Dodavatelem pro Zadavatele.
4) Spotebitelem“ se rozumí každý lovk, který mimo rámec své podnikatelské innosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu nebo jedná s Dodavatelem.
5) Ustanovení tchto Podmínek platí pro každou jednotlivou Zakázku Dodavatele uskutečňovanou pro Zadavatele, nedohodou-li se v jednotlivém pípadsmluvní strany jinak. Tyto Podmínky se vztahují i na proces uzavírání každé jednotlivé smlouvy Zadavatele a Dodavatele.

II. Zpsob objednávání
1)
Dodavatel zpracovává jednotlivé Zakázky na základjednotlivých smluv na Zakázku (smluv o dílo), piemž za uzavenou smlouvu na Zakázku mezi Zadavatelem a Dodavatelem se pro úely tchto Podmínek považují mj. také pípady, kdy Dodavatel potvrdí písemnou objednávku Zadavatele na konkrétní Zakázku nebo pokud Zadavatel potvrdí nabídku Dodavatele (uinnou obvykle na základpedchozí poptávky i objednávky Zadavatele). Za právní jednání uinné v písemné formse pro úely tchto Podmínek považuje i elektronická zpráva (e-mail) zaslaná mezi stranami elektronickou formou.
2) Každá objednávka Zadavatele musí obsahovat pesné vymezení Zakázky, tj. zejména název zakázky nebo projektu, rozmry, materiál, typ tisku nebo specifikaci tiskaského zaízení, tisková kvalita, poet kus- náklad, forma dokonení nebo finální úpravy, termín zadání Zakázky, termín dohodnutého vyhotovení Zakázky, soupis podklad, které Zadavatel Dodavateli pedává, pop. maketu, vzorek, nátisk apod. Pokud tomu tak není, zašle Dodavatel Zadavateli podrobnou specifikaci Zakázky a požádá jej o odsouhlasení/potvrzení.
3) Zadavatel je povinen souasns první objednávkou pedložit Dodavateli osvdení o plátci DPH, a údaje o jeho bankovním spojení. Za osobu, která je oprávnna jednat za Zadavatele se považuje mj. i osoba, která vedla v minulosti o Zakázce e-mailovou i jinou komunikaci s Dodavatelem a Zadavatel za takovou Zakázku zaplatil cenu i alespojejí ást, neoznámí-li Zadavatel Dodavateli pedem jinak.

page1image51842512

1

4) Dodavatel nemá povinnost splnit Zakázku pro Zadavatele, dokud není Dodavatelem a Zadavatelem uzavena smlouva na konkrétní Zakázku obsahující konkrétní specifikaci každé jednotlivé Zakázky.

III. Podklady pro realizaci Zakázky
1)
K realizaci Zakázky je Zadavatel povinen poskytnout Dodavateli veškeré nezbytné podklady.
2) Tyto podklady musí být dodány Dodavateli Zadavatelem v písemné form, pop. na píslušném nosii dat i jinou, obma stranami akceptovatelnou, formou.
3) Souástí pedaných podkladDodavateli Zadavatelem musí být barevný výjezd z tiskárny nebo certifikovaný nátisk. V pípadnedodání výjezdu u barevných podkladDodavatel nepebírá odpovdnost za požadovanou kvalitu barevnosti tisku. V takovém pípadnese odpovdnost za kvalitu barevnosti tisku pouze Zadavatel.
4) Podklady musí být zpracovány dle Požadavkna pípravu podkladpro digitální tisk, které jsou ureny Dodavatelem a tvoPílohu . 1 tchto Podmínek.
5) Pro kontrolu správnosti daného vizuálu (tj. podoby) na tisk je povinen Zadavatel pedat Dodavateli i .jpg soubor obsahující stejný vizuál jako tisková data. Pedejde se tak problému, že se pi penosu dat mžou data nebo jejich ást poškodit.
6) Nejsou-li podklady Dodavateli pedány vas nebo v Dodavatelem akceptovatelné form(tj. nap. v softwarovém formátu požadovaném Dodavatelem), je Dodavatel oprávnn od Zakázky odstoupit. Zadavatel nemá v takovém pípadv souvislosti s odstoupením od Zakázky Dodavatelem právo na zaplacení náhrady škody, újmy ani jiné ástky.
7) Není-li ve smlouvsjednáno jinak, neodpovídá Dodavatel za správnost obsahu pijatých podklada není povinen je kontrolovat. Není-li sjednáno jinak, Zadavatel odpovídá za obsahovou správnost podklad.
8) Dodavatel nenese žádnou odpovdnost za obsah dodaných podklada rovnž za následky zpsobené dalším použitím Zakázek vyrobených v souladu s podklady pevzatými od Zadavatele (nap. vylepením billboardvytištných Dodavatelem, na nichž jsou chyby v datech zaslaných Zadavatelem).

IV. Realizace zakázky a souinnost Zadavatele
1)
Práva a povinnosti Dodavatele:
a) Dodavatel bude realizovat Zakázky ve sjednané kvalitdle typu technologií, a nebyla-li kvalita sjednána, v kvalitobvyklé, na základjednotlivých smluv, resp. Dodavatelem ádnpotvrzených objednávek Zadavatele i Zadavatelem potvrzených nabídek Dodavatele ve sjednané dob.
b) Dodavatel není v prodlení s realizací Zakázky po dobu, kterou je Zadavatel v prodlení s pedáním, doplnním i požadovaným upesnním podkladpro realizaci Zakázky nebo s požadovanou a na Zadavateli závislou souinností. Zpsobí-li Zadavatel svou nedostatenou souinností, tj. zejm. tím, že bude vprodlení s pedáním, doplnním i požadovaným upesnním podkladpro Zakázku, provedením požadovaných korektur nebo jiných dohodnutých inností v ureném termínu nebo zmní-li se ped sjednaným termínem dokonení Zakázky zadání od Zadavatele, sjednaná doba dokonení a pedání Zakázky se posouvá o dobu, po kterou byl Zadavatel v prodlení s poskytnutím souinnosti a dále o dobu, po kterou Dodavatel dle svého výrobního programu zhotovuje jiné Zakázky pro jiné Zadavatele, a nemže proto v té dob(z dvodu omezených výrobních kapacit) zhotovit Zakázku Zadavatele, který byl v prodlení s poskytnutím souinnosti nebo zmnil zadání Zakázky. V pípadech dle pedchozích vt l. IV. odst. 1) písm. b) tchto Podmínek je Zadavatel povinen strpt posunutí termínu dokonení Zakázky do vhodného náhradního termínu ureného Dodavatelem podle výrobního programu a kapacit Dodavatele, piemž Zadavatel se pro takový pípad vzdává práva na zaplacení jakékoliv sankce i újmy i jakékoliv ástky.
c) Dodavatel mže pověřit zhotovením Zakázky jinou osobu. V takovém pípadvšak plnodpovídá Zadavateli za zhotovenou Zakázku tak, jako by ji zhotovil sám.
d) Dodavatel neodpovídá za vady Zakázky, které jsou zpsobené povahou Zadavatelem dodaných podkladnebo požadovaných postupnebo pípadnou nedostatenou souinností ze strany Zadavatele. Pokud se Zadavatel nezúastní kontrolních výstupa korektur, Dodavatel rovnž neodpovídá za vady Zakázky spoívající v odlišné barevnosti tiskovin nebo spoívající v moaré (rušivý optický efekt) na tiskovinách, pokud nebude dodán kontrolní certifikovaný nátisk.
e) U Zakázky na výrobu a potisk papírové nebo vliesové tapety (tapeta z netkané textilie) je Dodavatel poté, co byla uzav
ena smlouva na Zakázku a Zadavatel zaslal Dodavateli data k tisku, oprávnn od smlouvy na takovou Zakázku odstoupit (nap. z dvodu nevhodnosti motivu, u nhož nelze se 100% pesností spasovat motiv).
2) Další povinnosti Zadavatele:

2

a) Zadavatel je povinen poskytnout Dodavateli k provedení sjednané Zakázky potebnou souinnost (zejména pedat Dodavateli zadání ve formpísemných podklad, pípadnna Dodavatelem schváleném penosném nosii dat, pokud je to nezbytnnutné, na vyžádání Dodavatele se úastnit kontrolních výstup, barevných náhleda korektur Zakázky apod.). Zadavatel je povinen poskytnout Dodavateli souinnost do konce nejbližšího pracovního dne po žádosti Dodavatele, není-li požadována jiná doba poskytnutí souinnosti nebo není-li s ohledem na sjednanou dobu zhotovení Zakázky poteba poskytnout souinnost díve. Neposkytne-li Zadavatel Dodavateli vas potebnou souinnost, neodpovídá Dodavatel za vady Zakázky tím zpsobené. Na vady Zakázky zpsobené neposkytnutím souinnosti Zadavatelem se nevztahuje záruka na Zakázku poskytnutou Dodavatelem. b) Má-li dle Smlouvy i dohody stran Zadavatel vyzvednout hotovou Zakázku u Dodavatele, je povinen zajistit její pevzetí ve sjednaném termínu. Nesplní-li Zadavatel svou povinnost uvedenou v pedchozí vta je-li v prodlení s pevzetím Zakázky po dobu delší než jeden pracovní den po sjednaném termínu pevzetí Zakázky, je povinen zaplatit Dodavateli skladné ve výši 100,-- K(a DPH) za každý den, po který byl Zadavatel v prodlení s pevzetím Zakázky.

3) Polepy vozidel
a)
Objednal-li Zadavatel vedle výroby polepových folií i polep vozidla, je Zadavatel povinen pistavit vozidlo k polepu pedem ádnomyté bez použití vosku a s ádnodstranným starým polepem, nebove standardní kalkulaci (pokud není sjednáno jinak) se neobjevuje ástka za odstranní starých polepa lepidla. Nesplní-li Zadavatel svou povinnost uvedenou v pedchozí vt, je Dodavatel oprávnn odmítnout polep vozidla (tzn. že Dodavatel v takovém pípadnení v prodlení s provedením takové Zakázky) a Zadavatel je v takovém pípadpovinen zaplatit Dodavateli cenu marného výjezdu technikDodavatele (ve sjednané, jinak obvyklé výši) k plánovanému polepu vozidel (v pípad, že polep byl proveden mimo prostory Dodavatele).
b) Pokud se polep nerealizuje vprostoru ureném Dodavatelem (tzn. pokud je polep vozidla realizován v místureném Zadavatelem), musí tento prostor být bezprašný, uzavený, se stálou teplotou 16°C - 23°C a dostatenosvtlený, musí tam být pístup k elektrické energii, voda sociálnímu zaízení pro techniky, po pistavení vozu musí být kolem vozu min. 1,5 m místa na manipulaci s polepovými foliemi. Nebudou-li splnny podmínky uvedené v pedchozí vt, je Dodavatel oprávnn odstoupit od uzavené smlouvy na takovou Zakázku. Odstoupí-li Dodavatel dle pedchozí vty:

 • nemá Zadavatel právo vůči Dodavateli na zaplacení žádné újmy, a

 • je Zadavatel povinen zaplatit Dodavateli cenu výroby polepových folií a cenu výjezdu technik

  ke sjednanému polepu.

  V. Dodací podmínky
  1)
  Dodavatel splní svou povinnost provést píslušnou Zakázku jejím ádným dokonením a pedáním Zadavateli nebo jím urené osob.
  2) Zadavatel je povinen zajistit pevzetí Zakázky v termínu a místureném ve smlouv. V pípad, že není toto místo ureno, je za místo pevzetí považováno sídlo Dodavatele na adrese Pístavní 27, Praha 7.
  3) Není-li ve smlouvuvedeno nco jiného, je Dodavatel oprávnn pedat Zadavateli Zakázku v tištné podob.
  4) Je-li Zakázka dle dohody stran pedávána v elektronické podob, probíhá pedání dat ve sjednané datové podoba na ureném nosii dat. V pípad, že cena nosie dat není zahrnuta v cenZakázky, zavazuje se Zadavatel tento nosiDodavateli vrátit nepoškozený nejpozdji do 5 pracovních dnod sjednaného data pevzetí Zakázky Zadavatelem nebo ve stejné lhtuhradit Dodavateli jeho obvyklou cenu.
  5) Zadavatel je povinen potvrdit Dodavateli pi pedání Zakázky na pedávací protokol podpisem pevzetí Zakázky a je pi tom povinen zkontrolovat poet pebíraných kusa zjevné vady Zakázky. Zjistí-li Zadavatel pi pevzetí Zakázky nesprávné množství i zjevné vady Zakázky, je povinen uvést tyto skutenosti (popisem konkrétních údaj) do pedávacího protokolu. Odmítne-li Zadavatel potvrdit pevzetí Zakázky na pedávacím protokolu, není Dodavatel povinen mu Zakázku pedat, piemž Dodavatel v takovém pípadnení v prodlení s pedáním Zakázky.
  6) Odchylka ve sjednaném množství vyhotovení Zakázky o 2% a ménse u nákladnad 1000 ks nepovažuje za vadu ani za porušení smlouvy a není dvodem k jakékoliv slevz ceny Zakázky ani k zadržování úhrady ceny Zakázky ani k jiným nárokm Zadavatele.
  7) Za pevzetí Zakázky Zadavatelem se rovnž považuje pedání Zakázky urené tetí osob, tj. zejm. urenému dopravci, kurýrovi, pošt, Zadavatelem urené i zmocnné osob(nap. osobzajišující výlep Zakázky). Zadavatel je povinen zajistit, aby tetí osoba podpisem potvrdila pevzetí Zakázky na pedávací protokol a aby v nm uvedla pípadné nesprávné množství i zjevné vady Zakázky.

3

Nebezpeí škody na Zakázce pechází na Zadavatele okamžikem pedání Zakázky tetí osob(tj. nap. prvnímu dopravci). Dodavatel nenese žádnou odpovdnost za vady Zakázky vzniklé pi dopravZakázky nebo po jejím pevzetí tetí osobou (nap. za jakékoliv pípadné poškození jednotlivých ástí Zakázky pi peprav, manipulaci po naložení Zakázky apod.). Náklady na dopravu Zakázky Zadavateli platí Zadavatel ze svého.

8) Jsou-li souástí Zakázky i certifikované nátisky urené pro další tiskové zpracování, je Zadavatel povinen provést kontrolu tchto nátiskvždy nejpozdji ped zahájením tisku, jinak Dodavatel neodpovídá za vady Zakázky ani se na Zakázku nevztahuje záruka poskytnutá Dodavatelem.
9) Dodavatel je oprávnn použít pi expedici Zakázky finannzálohované obaly (vratné obaly) – palety.

10) Dodavatel je vlastníkem Zakázky do doby jejího pedání Zadavateli.

VI. Platební podmínky
1)
Zadavatel je povinen zaplatit sjednanou cenu pi pedání Zakázky Zadavateli v hotovosti pi pevzetí Zakázky, není-li ve smlouvsjednána záloha v plné výši, pípadnjiný zpsob úhrady Zakázky.
2) Má-li Zadavatel (sám nebo prostednictví tetí osoby) pevzít Zakázku u Dodavatele, avšak po oznámení Dodavatele o tom, že Zakázka byla dokonena a pipravena k pevzetí, Zadavatel Zakázku ve sjednaném termínu nepevezme a nepevezme ji ani následující pracovní den od oznámení Dodavatele, je Dodavatel v takovém pípadoprávnn vystavit daový doklad na zaplacení celé ceny Zakázky a Zadavatel je povinen ji v plném rozsahu zaplatit bez ohledu na to, že si Zakázku nevyzvedl (nezajistil její pevzetí).
3) Cena za jednotlivé Zakázky je kalkulována podle aktuálního ceníku služeb a prací Dodavatele a Zadavatel je povinen cenu uvedenou v aktuálním ceníku Dodavatele zaplatit, není-li v píslušné smlouvsjednána jiná cena Zakázky.
4) Není-li výslovndohodnuto jinak nebo není-li v daovém dokladu Dodavatele i zálohové faktue Dodavatele (daový doklad Dodavatele i zálohová faktura Dodavatele dále také jen „faktura Dodavatele“) uvedeno jinak, iní splatnost faktur Dodavatele 14 dní od sjednaného dne pevzetí Zakázky Zadavatelem a Zadavatel je povinen ji v této lhtsplatnosti Dodavateli zaplatit, a to i tehdy, pokud si hotovou Zakázku ve sjednaném termínu nevyzvedl (nezajistil její pevzetí).
5) Faktura Dodavatele je považována za zaplacenou dnem pipsání píslušné ástky na bankovní úet Dodavatele.
6) Dodavatel a Zadavatel se mohou dohodnout na zálohovém placení plnní pedmtu Zakázky.
7) V pípadprodlení s placením faktury Dodavatele je Zadavatel povinen zaplatit úrok z prodlení 0,05 % z ástky útované ve faktue Dodavatele za každý den prodlení Zadavatele s jejím zaplacením. Po zaplacení úroku z prodlení vystaví Dodavatel fakturu na zaplacený úrok z prodlení.
8) Není-li ve smlouvuvedena DPH, je Dodavatel povinen v souladu s píslušnými právními pedpisy útovat k cenZakázky navíc DPH platnou ke dni pedání Zakázky Zadavateli a Zadavatel je povinen ji Dodavateli zaplatit.
9) Zadavatel je povinen zaplatit Dodavateli piměřené zvýšení sjednané ceny Zakázky, a to zvýšení v obvyklé výši, objeví-li se pi provádní Zakázky poteba provést innost, kterou nebylo dle informací od Zadavatele a dostupných informací dvodné v dobsjednávaní Zakázky oekávat.
10) U nového Zadavatele požaduje Dodavatel pi prvních 3 Zakázkách platbu v hotovosti pi pevzetí Zakázky nebo ve form100% zálohy na základzálohové faktury nebo platbu na dobírku a Zadavatel s tímto zpsobem uhrazení Zásilky souhlasí s zavazuje se Zakázku Dodavateli takto uhradit.

VII. Vady Zakázky, vytení vad Zakázky, záruka na Zakázku a záruní podmínky
1)
Nebude-li v potvrzeném pedávacím protokolu o pedání Zakázky uvedeno nesprávné množství kusZakázky nebo nebudou-li v takovém pedávacím protokolu uvedeny zjevné vady, platí, že Zakázka byla Dodavatelem zhotovena a pedána Zadavateli ádn, tj. bez vad a ve správném (sjednaném) množství. To platí i tehdy, bude-li Zakázka pedávána urené tetí osob, která potvrdí pedávací protokol.
2) Vady Zakázky, které nebylo možné zjistit pi pedání Zakázky, ale lze je zjistit pi instalaci Zakázky, je Zadavatel povinen vytknout (dále také jen „reklamovat“) u Dodavatele ihned pi instalaci Zakázky (neboprávtehdy je možné operativně řešit takovou pípadnou vadu Zakázky bez dalších zbytených vícenáklad), nejpozdji však do jedné hodiny po instalaci Zakázky. Pokud je Zakázka instalována prostednictvím tetí osoby, je Zadavatel povinen zajistit, aby tuto povinnost splnila tato tetí osoba. Nebude-li splnna reklamaní lhta uvedená výše v tomto l. VII. odst. 2. tchto Podmínek, platí, že Zakázka nemá vady.

4

3) Skryté vady Zakázky je Zadavatel povinen reklamovat u Dodavatele písemnnejpozdji do pti dnode dne, kdy se skrytá vada projevila nebo kdy ji Zadavatel pi vynaložení dostatené pée mohl zjistit, nejpozdji však do jednoho msíce od pevzetí Zakázky. Nebude-li splnna kterákoliv reklamaní lhta uvedená výše v tomto l. VII. odst. 3. tchto Podmínek, platí, že Zakázka nemá skryté vady.

4) Zadavatel není oprávnn reklamovat vady Zakázky (a nemá tedy žádná práva vyplývající z vad Zakázky) a Dodavatel není povinen vady Zakázky odstranit ani nemá jiné povinnosti vyplývající z vad Zakázky, pokud dle tchto Podmínek platí, že Zakázka nemá vady.
5) Dodavatel poskytuje na zhotovenou Zakázku Zadavateli záruku v délce sjednané ve smlouv. Není-li záruka v rámci konkrétní Zakázky sjednána, Dodavatel záruku neposkytuje. Záruka poskytnutá Dodavatelem Zadavateli na konkrétní Zakázku se však nevztahuje na pípady uvedené v tchto Podmínkách (nap. v pípadnesplnní záruních podmínek Zadavatelem nebo nesplnním jiných povinností Zadavatele uvedených v tchto Podmínkách apod.).

6) Po dobu záruky Dodavatel odpovídá za to, že Zakázka bude zpsobilá k obvyklým úelm a že si zachová obvyklé vlastnosti.
7) Byla-li poskytnuta záruka, pak vadu Zakázky, která se u Zakázky projeví v záruní dob, je Zadavatel povinen reklamovat u Dodavatele písemnnejpozdji do pti dnode dne, kdy se vada projevila nebo kdy ji Zadavatel pi vynaložení dostatené pée mohl zjistit. Nebude-li splnna reklamaní lhta uvedená vpedchozí vt, platí, že Zakázka nemá takovou vadu ze záruky. Zadavatel není oprávnn reklamovat vadu Zakázky z poskytnuté záruky (a nemá tedy žádná práva vyplývající ze záruky) a Dodavatel není povinen vadu Zakázky z poskytnuté záruky odstranit ani nemá jiné povinnosti vyplývající ze záruní vady Zakázky, pokud dle tchto Podmínek platí, že Zakázka nemá vady.

8) Je-li Zadavatel v prodlení se zaplacením ceny Zakázky i její ásti, nemá práva vyplývající z jakékoliv vady Zakázky (tj. ani ze záruní vady Zakázky) a Dodavatel nemá žádné povinnosti vyplývající z jakékoliv vady Zakázky, a to až do doby úplného zaplacení ceny Zakázky v. úrokz prodlení.

9) Zadavatel se vzdává svého práva reklamovat jakékoliv vady Zakázky ve lhtšesti msícod pevzetí Zakázky dle ust. § 1921 odst. 1 druhá vta obanského zákoníku.
10) Bude-li reklamace jakékoliv vady Zakázky uznána jako oprávnná, má Zadavatel právo na bezplatné odstranní reklamované vady opravou Zakázky, a není-li to možné, na bezplatné odstranní reklamované vady dodáním nové Zakázky i její vadné ásti, jiná práva z titulu jakýchkoliv vad Zakázky Zadavatel nemá, nedohodnou-li se strany v konkrétním pípadjinak. Zadavatel se vzdává práva na jiná práva z titulu vad Zakázky, zejm. se vzdává práva na slevu z ceny Zakázky a práva na odstoupení od smlouvy na Zakázku.

11) Dodavatel neodpovídá za vady Zakázky (a to ani vady Zakázky, na niž byla poskytnuta záruka a vady se objevily v dobtrvání záruní doby), pokud byl Zadavatel Dodavatelem pedem upozornn na nevhodnost jeho požadavkvzhledem k budoucímu užití Zakázky. Dodavatel je oprávnn požadovat písemné prohlášení od Zadavatele, že Dodavatel neodpovídá za vady Zakázky zpsobené nevhodností požadavkZadavatele vzhledem k budoucímu užití Zakázky.

12) Polepy
a)
Byla-li poskytnuta záruka, pak Dodavatel neposkytuje záruku na Zakázku ani neodpovídá za vady Zakázky spoívající v polepech vozidel reklamními foliemi, pokud mají v pípadtakové Zakázky vozidla poškozený nebo korodující lak na karoserii. Sjednají-li tak strany ve smlouv, poskytuje Dodavatel záruku na Zakázku spoívající v polepech vozidel reklamními foliemi, avšak jen tehdy, pokud mají v pípadtakové Zakázky vozidla nový lak na celé karoserii. Byla-li poskytnuta záruka, pak u Zakázky spoívající v polepech vozidel reklamními foliemi neposkytuje Dodavatel záruku ani neodpovídá za vady Zakázky na polep celého vozidla v pípad, kdy je poškozen nebo zkorodován lak pouze na ásti karoserie vozidla.
b) Poskytnutá záruka na Zakázku spoívající v polepu vozidla reklamními foliemi platí pouze pi splnní tchto záruních podmínek: (i) Pro správné vyzrání lepidla je Zadavatel povinen ponechat polepený vz v polepovém prostoru min na dobu 10-ti hodin. Bude-li polepené vozidlo z polepového prostoru odvezeno díve, záruka se na takový polep vozu nevztahuje (ii) Byla-li polepová folie na vozidle nesprávnošetována. Informace o správném ošetování folie je souástí pedávacího protokolu k vozu a Zadavatel je povinen polepovou folii správnpodle pedané informace ošetovat a je s tímto postupem srozumn. (iii) V pípadmechanického nebo chemického poškození polepové folie.
V p
ípad, že nebudou splnny tyto záruní podmínky, neodpovídá Dodavatel za vady Zakázky, a to ani na záruní vady Zakázky, které se projevily v záruní dob.
13) Exteriérové instalace

5

V pípad, že Dodavatel poskytl záruku na Zakázku, se záruka Dodavatele vztahuje pouze na výlepy samolepících folií v exteriéru, pokud byly uskutenny pi venkovní teplot10°C - 26°C, jinak se záruka na takovou Zakázku nevztahuje a Dodavatel v takovém pípadneodpovídá za záruní vady takové Zakázky.

14) Instalace Zakázky na konený nosi
Je-li u Dodavatele sjednána i instalace Zakázky na její konený nosi, vztahuje se záruka poskytnutá Dodavatelem pouze na pípady, kdy Zadavatel umožní Dodavateli takový pedchozí monitoring plochy, pi nmž bude možné zjistit lenitost plochy, vlhkost v místnosti, savost plochy, homogenitu plochy, rovinnost plochy, stáí plochy a kyselost plochy (dále také jen „monitoring plochy“) a na základdoporuení Dodavatele a následné dohody stran dojde k úpravplochy na náklady Zadavatele. Nebudou-li splnny podmínky uvedené v pedchozí vt, Dodavatel neodpovídá za vady Zakázky instalované na takovou plochu. Zadavatel dále bere na vdomí, že tyto okolnosti mohou mít vliv na již díve odsouhlasenou finální kalkulaci Zakázky, a nedojde-li v takovém pípadk dohodstran o zmnceny Zakázky, je Dodavatel oprávnn od smlouvy na Zakázku odstoupit a Zadavatel je povinen zaplatit v takovém pípadDodavateli jím vynaložené náklady ve výši sjednané ceny Zakázky i její odpovídající ásti. Dodavatel neodpovídá za vady Zakázky ani za škodu, pokud byly vady Zakázky i škoda zpsobeny skrytou vadou stn (omítek, zdiva atp.). Dodavatel neodpovídá za vady Zakázky (vylepené tapety) v pípad, že instalaci Zakázky na její konený nosi(povrch), provedla jiná osoba (tj. pokud ji neprovedl sám Dodavatel).
15) Rozmry a povrch pi instalacích
Dodavatel neodpovídá za vady Zakázky, a to ani v pípad, že pedtím poskytl Zadavateli záruku na Zakázku, pokud v rozporu s požadavkem Dodavatele nebyl proveden dostatený monitoring ploch, na kterých má být instalována Zakázka nebo pokud rozmry plochy dodané Zadavatelem i jím pověřenou osobou byly nepesné. V pípaddle pedchozí vty neodpovídá Dodavatel za vady Zakázky ani za vady ze záruky projevené v záruní dob, pokud byla Zakázka instalována na nevhodný materiál nebo pokud Zadavatel neposkytl správné a pesné informace o takovém povrchu, nebovlastnost plochy a správné informace o vlastnostech plochy urené pro Zakázku mají znaný vliv na správnou volbu materiálu.
16) Odpovdnost pi instalaci Zakázky
Pokud Dodavatel neinstaluje (tj. zejm. nevylepuje i jinak nezpracovává) Zakázku, neodpovídá Dodavatel za vady Zakázky, a to ani za vady ze záruky Zakázky projevené v záruní dob, pokud byly vady zpsobeny nevhodnou i chybnou instalací Zakázky na konený nosiZakázky.
17) Pirozené vlastnosti materiál
Dodavatel vyrábí velkoplošné Zakázky na kvalitních velkoplošných materiálech (technologiích) svysokým rozlišením, které však mají své pirozené vlastnosti a jsou ureny pro pohledové vzdálenosti poínaje 1 metrem a více. Každý druh materiálu má jiné fyzikální vlastnosti (savost, hrubost povrchu atd.) Drobné nedostatky takového velkoplošného materiálu viditelné pouze zblízka (tj. ze vzdálenosti menší než 1 metr nebo nap. pod lupou) nejsou vadou velkoplošné Zakázky a nelze je reklamovat. Nesouhlasí-li Zadavatel s kvalitou Zakázky, je oprávnn si na své náklady nechat vyhotovit znalecký posudek na Zakázku soudním znalcem zpíslušného oboru (tiskaství – polygrafie), což však není dvodem pro prodlení Zadavatele s placením ceny Zakázky. V pípaduvedeném výše vtomto odstavci je Zadavatel povinen zaplatit cenu Zakázky vždy vtermínu uvedeném ve faktue Dodavatele.

VIII. Odpovdnost za škodu
1)
Zanikne-li závazek provést Zakázku z dvod, na stranZadavatele, je Zadavatel povinen Dodavateli uhradit náklady (v. práce), které do té doby Dodavateli vznikly pi zhotovení Zakázky i v souvislosti s ní, jakož i vedle toho nahradit škodu tím Dodavateli vzniklou. Úhrada nákladje omezena cenou Zakázky, není-li ujednáno jinak nebo není-li v tchto Podmínkách jinde uvedeno jinak.
2) V pípad, že Zadavateli vznikne škoda v dsledku porušení povinností Dodavatele, má Zadavatel nárok na náhradu škody. Výše náhrady této škody je omezena výší ceny Zakázky, není-li stranami v konkrétním pípadsjednáno jinak. Zadavatel nemá právo na zaplacení té ásti náhrady škody zpsobené Dodavatelem Zadavateli vsouvislosti se Zakázkou, která pevyšuje svou výší cenu Zakázky (bez DPH).
3) Dodavatel neodpovídá za jakékoliv škody vzniklé v dsledku použití jím dodaných dat i zhotovených film, neboZadavatel je povinen je ped jejich dalším použitím (zejména ped zahájením tisku) nebo jejich poskytnutí dalšímu subjektu, ihned ádnzkontrolovat.

IX. Autorská práva

6

1) Zadavatel prohlašuje, že jím pedané podklady netrpí právními vadami a že disponuje píslušnými autorskými právy v rozsahu požadované Zakázky.
2) Vzhledem k tomu, že Dodavatel nemá možnost ověřit si skutenosti uvedené v pedchozím odstavci, zavazuje se Zadavatel odškodnit Dodavatele v pípad, že Dodavatel bude nucen v dsledku porušení povinností Zadavatele plnit tetí stran. Na toto odškodnní se nevztahují žádná omezení.

3) Není-li ve smlouvsjednáno nco jiného, potom souástí plnní v rámci Zakázky nejsou žádné autorskoprávní ani licenní ujednání.

X. Obchodní tajemství
1)
Veškeré informace, které jedna ze smluvních stran získá o druhé smluvní strana které nejsou bžndostupné, jsou obchodním tajemstvím druhé smluvní strany a jsou považovány za dvrné.
2) Obchodní tajemství tvoí konkurennvýznamné, uritelné, ocenitelné a v píslušných obchodních kruzích bžnnedostupné skutenosti, které souvisejí se závodem a jejichž vlastník zajišuje ve svém zájmu odpovídajícím zpsobem jejich utajení. Obchodním tajemstvím se tak rozumí zejména podklady, výkresy, znalosti, postupy, ceny prací, materiálu a služeb (pokud nejsou jednou smluvní stranou zveejnny nap. v ceníku), obsah uzavených smluv a další obchodní a provozní údaje.
3) Za úelem ochrany obchodního tajemství se obstrany zavazují, zdržet se jakéhokoliv jednání nebo i opomenutí, kterým by zpsobily porušení obchodního tajemství druhé strany. Zejména nebudou poskytovat bez pedchozího písemného schválení tetí osobžádné informace, které získaly nebo získají pi obchodních jednáních stran i v souvislosti s plnním úkoltýkajících se Zakázek a jednání o nich. Obstrany prohlašují, že nebudou dvrné informace využívat jinak, než pro splnní svých povinností pi jejich spolupráci pi uskutečňování Zakázek. Za porušení obchodního tajemství se nepovažuje pípad, kdy smluvní strana sdlí obchodní tajemství osobám, které mají zákonnou povinnost mlenlivosti (advokátm, daovým poradcm apod.), nesmí je však zprostit této mlenlivosti, nebo v pípad, kdy je tyto údaje teba sdlit úadu veejné správy (zejm. úadm finanní správy) pi plnní povinností zamstnavatele stanovené právními pedpisy nebo v nezbytném rozsahu v pípadprávních sporsmluvních stran.

XI. Adresy, kontaktní osoby, doruování
1)
Obstrany jsou povinny stanovit odpovdné pracovníky pro styk s druhou stranou.
2) Veškerá oznámení týkající se zmn konkrétních Zakázek, materiály k tmto Zakázkám, oznámení, výpovdi apod. budou zasílány na adresy, které smluvní strany uvedou pi jednání o smlouvna konkrétní Zakázku. Tím není doteno právo smluvní strany v pípadpotíží s doruením zásilky zaslat zásilku i na adresu zapsanou u druhé smluvní strany ve veejném rejstíku. Za písemné právní úkony uinné mezi smluvními stranami se považují podepsaná písemná právní jednání/oznámení zaslaná druhé smluvní stranprostednictvím držitele poštovní licence. Za písemné právní úkony/ oznámení se považují vedle toho také právní úkony/sdlení zaslané druhé smluvní stranprostednictvím datové schránky, jakož i prostednictvím e-mailu na kteroukoliv e-mailovou adresu používanou druhou smluvní stranou, a to i když nejsou podepsány uznávaným elektronickým podpisem i jiným elektronickým zpsobem, s nímž právní pedpisy spojují ověření identity odesílatele.
3) Obstrany jsou povinny zajistit píjem poštovních zásilek doruovaných na uvedené adresy. Za doruení zásilky se podle tchto Podmínek budou proto považovat rovnž pípady, kdy pošta zásilku vrátí, neboadresát se nezdržoval na uvedené adrese a/nebo odmítl zásilku z jakéhokoliv dvodu pevzít nebo nebyla zásilka adresátem v úložní dobvyzvednuta nebo z jiných dvod. Dnem doruení bude v takovém pípadpatnáctý den po odeslání zásilky druhé smluvní stran.

XII. Specifická úprava platící pro Zadavatele, který je spotebitelem
1)
Spotebitel nemže odstoupit od smlouvy o dodávce zboží, které bylo vyrobeno (upraveno) podle požadavkspotebitele nebo pro jeho osobu. Tímto zbožím je vždy tiskovina, fototapeta, samolepka, fotoobraz apod. vytištný na základzadání spotebitele, jakož i pedmt individualizovaný potiskem dle zadání spotebitele.
2) Odstoupení spotebitele od smlouvy v pípadobjednávky uinné prostednictvím komunikace na dálku (zejm. e-mailem) nebo v pípadsmlouvy uzavené mimo obchodní prostory, nejedná-li se o smlouvu uvedeno v odst. 1) tohoto lánku
2.1. Zadavatel, který je spotebitelem a objednávku uinil prostednictvím komunikace na dálku (distanním zpsobem) nebo je spotebitelem a uzavel smlouvu mimo obchodní prostory dodavatele, má právo odstoupit od smlouvy bez udání dvodu ve lhtě čtrnácti dn. Lhta pro odstoupení od kupní smlouvy koní uplynutím 14 dnpo dni, kdy spotebitel nebo jím urená tetí osoba (jiná než dopravce) pevezme zboží, nebo poslední kus zboží, objedná-li Zadavatel v rámci jedné objednávky

7

více kuszboží, které jsou dodávány samostatn, nebo poslední položku nebo ást dodávky zboží sestávajícího z nkolika položek nebo ástí.
2.2. Spotebitel, který se rozhodne od smlouvy odstoupit, mže odstoupit od smlouvy jakýmkoliv jednoznaným prohlášením adresovaným Dodavateli na jeho adresu sídla uvedenou v záhlaví tchto Podmínek (napíklad dopisem zaslaným prostednictvím provozovatele poštovních služeb nebo prostednictvím elektronické pošty na adresu: info@matrixmedia.cz. Aby byla dodržena lhta pro odstoupení od smlouvy, postauje odeslat odstoupení od smlouvy ped uplynutím píslušné lhty. Spotebitel je povinen vrátit zboží Dodavateli do 14-ti dnod odstoupení. Lhta se považuje za zachovanou, pokud spotebitel odešle Dodavateli zboží zpt ped uplynutím 14 dn. Spotebitel mže odstoupit s použitím Vzorového formuláe pro odstoupení spotebitele od smlouvy, který tvoPílohu . 2 tchto Podmínek.

2.3. Odstoupí-li spotebitel od kupní smlouvy, je Dodavatel povinen vrátit spotebiteli bez zbyteného odkladu, nejpozdji do 14 dnode dne, kdy Dodavateli došlo oznámení o odstoupení od smlouvy, všechny penžní prostedky, které Dodavatel na základsmlouvy pijal od spotebitele, vetnnákladna dodání (kromdodatených nákladvzniklých v dsledku spotebitelem zvoleného zpsobu dodání, který je jiný než Dodavatelem nabízený nejlevnjší zpsob dodání). Pro vrácení plateb je Dodavatel povinen použít stejný platební prostedek, který spotebitel použil pro provedení poátení transakce, pokud spotebitel výslovnneuril jinak. V žádném pípadtím spotebiteli nevzniknou další náklady. Pijaté penžní prostedky mže Dodavatel vrátit až po obdržení vráceného zboží nebo prokáže-li spotebitel, že zboží odeslal zpt, podle toho, co nastane díve.

2.4. Zboží je spotebitel povinen zaslat do sídla spolenosti nebo jej zde osobnpedat. Spotebitel ponese pímé náklady spojené s vrácením zboží.
2.5. Spotebitel odpovídá pouze za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v dsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné k obeznámení se s povahou, vlastnostmi a funkností zboží. Pokud bude vrácené zboží neúplné, poškozené i viditelnopotebené, mže Dodavatel nárokovat u Zadavatele náhradu škody.

3) Práva vznikající z vadného plnní Zadavateli, který je spotebitelem
3.1. Dodavatel odpovídá Zadavateli, který je spotebitelem, že zboží (dílo) pi pevzetí nemá vady, zejména Dodavatel odpovídá Zadavateli, že v dob, kdy Zadavatel zboží pevzal,
a) odpovídá ujednanému popisu, druhu a množství, jakož i jakosti, funk
nosti, kompatibilit, interoperabilita jiným ujednaným vlastnostem,
b) je vhodné k ú
elu, pro který ji Dodavatel požaduje a s nímž Zadavatel souhlasil,
c) je dodáno s ujednaným p
íslušenstvím a pokyny k použití, vetnnávodu k montáži nebo instalaci, d) a vedle ujednaných vlastností zboží (dílo):

 • je zboží vhodné k úelu, k nmuž se zboží tohoto druhu obvykle používá, i s ohledem na práva tetích osob, právní pedpisy, technické normy nebo kodexy chování daného odvtví, není-li technických norem,

 • zboží množstvím, jakostí a dalšími vlastnostmi, vetnživotnosti, funknosti, kompatibility a bezpenosti, odpovídá obvyklým vlastnostem vcí téhož druhu, které mže Zadavatel rozumnoekávat, i s ohledem na veejná prohlášení uinná Dodavatelem nebo jinou osobou v témže smluvním etzci, zejména reklamou nebo oznaením,

 • je zboží dodáno s píslušenstvím, vetnobalu, návodu k montáži a jiných pokynk použití, které mže Zadavatel rozumnoekávat, a

 • zboží odpovídá jakostí nebo provedením vzorku nebo pedloze, které Dodavatel Zadavateli poskytl ped uzavením smlouvy.

  3.2. Zadavateli náleží práva z vad zboží (díla) dle § 2165 obanského zákoníku. Zadavatel, který je spotebitelem, je oprávnn vytknout vadu, která se na zboží projeví, do 2 let od pevzetí zboží. Práva zvadného plnní Zadavateli nenáleží, pokud vadu sám zpsobil. Vadou není opotebení zboží zpsobené jeho obvyklým užíváním. Vytkl-li Zadavatel vadu zboží oprávnn, po dobu, po kterou nemže Zadavatel zboží užívat, nebží doba 2 let pro vytknutí vady.

  3.3. Zadavatel mže vadu zboží uplatnit u Dodavatele (jeho údaje jsou uvedeny v úvodu tchto Podmínek). Požádá-li o to Zadavatel, potvrdí mu Dodavatel v písemné forminformaci o tom, v jakém rozsahu a po jakou dobu trvají jeho povinnosti v pípadvadného plnní.
  3.4. Má-li zboží vadu, mže Zadavatel u Dodavatele požadovat podle své volby dodání nového zboží bez vad nebo jeho opravu, ledaže je zvolený zpsob odstranní vady zboží nemožný nebo ve srovnání s druhým nepiměřennákladný; to se posoudí zejména s ohledem na význam vady, hodnotu, kterou by zboží mlo bez vady, a to, zda mže být druhým zpsobem vada odstranna bez znaných obtíží pro Zadavatele. Dodavatel mže odmítnout vadu odstranit, je-li to nemožné nebo nepiměřennákladné zejména s ohledem na význam vady a hodnotu, kterou by zboží mlo bez vady.

8

3.5. Dodavatel odstraní vadu v piměřené dobpo jejím vytknutí tak, aby tím Zadavateli nezpsobil znané obtíže, piemž se zohlední povaha zboží a úel, pro který Zadavatel zboží koupil. K odstranní vady pevezme Dodavatel zboží na vlastní náklady. Zadavatel je povinen zboží po odstranní vady pevzít. Nepevezme-li Zadavatel Výrobek v piměřené dob(tj. do 30 dn) poté, co jej Dodavatel vyrozuml o možnosti zboží po opravpevzít, náleží Dodavateli úplata za jeho uskladnní ve výši obvyklé.

3.6. Zadavatel mže požadovat piměřenou slevu nebo odstoupit od smlouvy, pokud: a) Dodavatel vadu odmítl odstranit nebo ji neodstranil, b) se vada projeví opakovan, c) vada je podstatným porušením smlouvy, nebo d) je z prohlášení Dodavatele nebo z okolností zjevné, že vada nebude odstranna v piměřené dobnebo bez znaných obtíží pro Zadavatele. Piměřená sleva se urí jako rozdíl mezi hodnotou zboží bez vady a vadného zboží, který Zadavatel obdržel. Zadavatel nemže odstoupit od smlouvy, je-li vada Výrobku nevýznamná. Odstoupí-li Zadavatel od smlouvy, vrátí mu Dodavatel zaplacenou cenu bez zbyteného odkladu, co zboží obdrží nebo co mu Zadavatel prokáže, že zboží odeslal Zadavateli. Dokud Dodavatel nesplní své povinnosti z vadného plnní, nemusí Zadavatel platit dosud neuhrazenou cenu zboží nebo jeho ást.

3.7. Uplatní-li Zadavatel právo z vadného plnní, potvrdí mu Dodavatel v písemné form, kdy právo uplatnil, jakož i píp. provedení opravy a dobu jejího trvání.
4) Se stížnostmi a návrhy na zahájení mimosoudního ešení spotebitelských sporse mže Zadavatel, který je spotebitelem, obrátit na eskou obchodní inspekci IO 00020869, se sídlem Praha 2, Štpánská 567/15, PS120 00, www.coi.cz. Zadavatel, který zakoupil zboží pes internet má právo se v pípadsporu s Dodavatelem obrátit také na Evropskou platformu pro ešení spotebitelských sporon-line, https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage.

5) Na Zadavatele, který není spotebitelem, se ustanovení tohoto lánku nepoužijí.

XIII. Ostatní ustanovení
1)
Pokud není sjednáno stranami jinak nebo pokud tyto Podmínky nestanoví jinak, ídí se právní vztahy mezi Dodavatelem a Zadavatelem eským právem, a to zejm. píslušnými ustanoveními obanského zákoníku. Zadavatel a Dodavatel tímto vyluují aplikaci tch ustanovení obanského zákoníku, která jsou v rozporu s tmito Podmínkami.
2) Jestliže nkteré ustanovení tchto Podmínek bude shledáno nebo se stane neplatným, není tím dotena platnost tchto Podmínek jako celku.
3) Tyto Podmínky platí mezi stranami pro každou smlouvu, objednávku, poptávku, nabídku, pedávací protokol, nesjednají-li smluvní strany výslovnjinak. Podpisem i potvrzením každé smlouvy, objednávky, poptávky, nabídky i pedávacího protokolu vyjaduje Zadavatel souhlas stmito Podmínkami, piemž tyto Podmínky se tak stávají závaznými pro veškeré (i další) obchodní vztahy (smlouvy, objednávky) Dodavatele a Zadavatele.
4) Zmny smluv, potvrzených objednávek i tchto Podmínek lze init pouze v písemné form.
5) Dodavatel má právo jednostranným úkonem mnit tyto Podmínky. Oznámení o zmnPodmínek se dje uveejnním na internetových stránkách Dodavatele a v provozovnDodavatele. Zmny tchto Podmínek se nevztahují, na již uzavené smlouvy.
6) Odpověď strany podle § 1740 odst. 3 obanského zákoníku s dodatkem nebo odchylkou není pijetím nabídky na uzavení smlouvy na konkrétní Zakázku, ani když podstatnnemní podmínky nabídky.

XIV. Zálohování dat
1)
Veškerá Zadavatelem dodaná tisková data zálohuje Dodavatel po dobu 30 dnod sjednaného data pedání Zakázky, u polepdopravních prostedkpo dobu 6 msícod sjednaného data pedání Zakázky. Požaduje-li Zadavatel archivaci dat delší, než je výše uvedeno, je Zadavatel povinen zaplatit Dodavateli jednotnou ástku 150,- K(a DPH) za jednu Zakázku.

XV. Úinnost
1)
Tyto Všeobecné obchodní a výrobní podmínky vstupují v úinnost dnem 15.5.2023.

Vytvořil Shoptet | Design Shoptetak.cz.